Stichting Behoud Rolder Kerk

with Geen reacties

Naam: Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK)

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Postadres secretariaat: Nijlande 1, 9452 VA Nijlande, 06-19857573

Email:  stichtingbehoudrolderkerk@gmail.com

Doelstelling volgens statuten en andere interne regelgeving:

De stichting heeft ten doel het mede in stand houden van het kerkgebouw (met uitzondering van de toren), orgel inventaris en directe omgeving van de Protestantse Kerk te Rolde, en al hetgeen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De SBRK richt zich op het genereren van financiële middelen om het gebouw, de inventaris en de directe omgeving van de Jacobuskerk in Rolde mede in stand te houden. Hiervoor worden jaarlijks activiteiten georganiseerd, zoals de boekenmarkt, de kerstmarkt, deelname monumentendag, deelname kerkenpad, enz.. In het geval van een verzoek om een bijdrage voor groot onderhoud vanuit de PKN gemeente (eigenaar van het kerkgebouw) waarbij het voortbestaan van het gebouw / inventaris/ omgeving in het geding is, kunnen speciale acties in gang worden gezet. Betrokkenheid en verbondenheid bij de kerk zijn essentieel om de kerk in stand te houden. Daarom is het van belang dat het kerkgebouw een plek is waar iedereen in Rolde en omgeving zich persoonlijk mee verbonden voelt. De SBRK wil dan ook het bezoek aan het kerkgebouw stimuleren door in de loop van het jaar de kerk zo zichtbaar, open en aantrekkelijk mogelijk te laten zijn. Vanzelfsprekend wordt er hierbij rekening gehouden en met respect omgegaan met de leden van de PKN gemeente en de Jacobusstatie te Rolde.

Functies en namen van de bestuurders en het beloningsbeleid:

Voorzitter: Dhr. S.R. de Vries

Penningmeester en secretaris: Dhr. A. van Haeringen

Bestuursleden: Dhr. R.J. Kamer, Dhr. G. Homan

Dit bestuur is in september 2018 aangetreden en heeft zich, als “interim-bestuur”, tot taak gesteld een nieuw plan van aanpak op te stellen. Op grond daarvan zal in de nabije toekomst een nieuw bestuur aangezocht worden.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening.

Een actueel verslag (2017) van de uitgeoefende activiteit(en):

  • In januari 2017 hebben we, net als in 2016, een nieuwjaars vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd, om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet afgelopen jaren. Vorig jaar konden we iedereen een boek aanbieden met foto’s van Drentse kerken, waar ook de Jacobuskerk in staat. Dit jaar bedankten we iedereen met een Drentse turf van Bakkerij Pots.
  • In maart 2017 vond de overhandiging plaats van de cheque aan het goede doel van de kerstmarkt 2016, te weten de stichting ‘doe een wens’. Deze stichting probeert de wensen te vervullen van kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bij persoonlijke omstandigheden of ziekte. De opbrengst voor de Wensstichting was 2330 euro! Met dank aan alle vrijwilligers die de markt mogelijk maakten en de bezoekers natuurlijk, die gul gegeven hebben.
  • Op de eerste zaterdag van juni heeft de jaarlijkse Jacobusboekenmarkt plaatsgevonden.
  • Zomers is de kerk op alle dagen open. Op de woensdagen en vrijdagen is er een gids aanwezig om geïnteresseerden te informeren.
  • Vanuit de Stichting is, samen met de kerken in Anloo, Gasselte en Gieten in juli en augustus het Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidt bezoekers langs vier kerken in de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de Kerkenpad-dagen zijn gidsen in de kerk aanwezig. Ook verkochten we boeken uit de boekenvoorraad onder de toren. Voor het Kerkenpad is door de Stichting een flyer gemaakt en verspreid.
  • Ook tijdens de Roldermarkt op 12 september 2017 hebben we met onze prachtige marktkraam boeken verkocht.
  • We hebben een nieuwe kraam, met ons nieuwe logo, en andere promotiematerialen daarbij. Ook hebben we handgemaakte, handzame kistjes gekregen van Silex Meubelmakerij uit Balloo om de boeken in de kunnen vervoeren en te presenteren. Waarvoor onze dank!
  • Verder zijn er in het kader van de verschillende activiteiten diverse PR-acties uitgevoerd, o.a. bij de boekenmarkt in juni 2017, waar de voorzitter een interview gaf op radio Drenthe.
  • Tot slot zijn er verschillende gesprekken gevoerd met het College van Kerkrentmeesters van de PKN gemeente om financieringsbehoefen t.b.v. het behoud van de Jacobuskerk te bespreken.